Cele

Naszym głównym celem jest wsparcie rozwoju technologii produkcji perowskitowych ogniw słonecznych. Chcemy to osiągnąć dzięki efektywnej współpracy sektora naukowego i gospodarczego. 

W związku z powyższym planujemy szereg działań:

  • Dążymy do tego, aby przyjąć i wdrożyć takie rozwiązania organizacyjno-prawne i finansowe, które będą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości związanej z technologią zastosowaną w ogniwach słonecznych nowej generacji. W tym celu inicjujemy współpracę z przedstawicielami władzy i administracji publicznej.
  • Naszym celem jest realizowanie regionalnej strategii gospodarczej i innowacyjnej dla Polski. Dlatego konsultujemy strategię rozwojową nowej technologii z przedstawicielami władzy i administracji publicznej.

  • Chcemy wzmocnić współpracę należących do klastra przedsiębiorców i instytucji naukowych. W tym celu prowadzimy wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe.

  • Chcemy zachęcić przedsiębiorców do stosowania innowacyjnych rozwiązań. W tym celu zapraszamy przedsiębiorców, żeby mogli sprawdzić, czy ich produkty warto połączyć z perowskitowymi ogniwami słonecznymi, lub żeby omówić koncepcję przyszłych produktów wykorzystujących ogniwa słoneczne nowej generacji.

  • Wsparcie finansowe podmiotów należących do klastra (w działalności badawczo-wdrożeniowej, wytwórczej i usługowej), które wykorzystują nową technologię to nasz kolejny cel. Aby go zrealizować, pomagamy w pozyskiwaniu środków, m.in. z budżetu państwa i funduszy zagranicznych

  • Zakładamy, że dużą rolę odgrywa promocja działalności i osiągnięć członków naszego klastra na arenie krajowej i międzynarodowej. Dlatego popularyzujemy wyniki prac badawczo-wdrożeniowych, usług i wyrobów związanych z nową technologią, a także upowszechniamy informacje na temat efektów współpracy członków naszego klastra.

  • Chcielibyśmy, aby Polska wyróżniła się na tle pozostałych regionów europejskich pod względem przedsiębiorczości i atrakcyjności warunków dla prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sektor nauki i gospodarki. W tym celu informujemy opinię publiczną o działalności naszego klastra, wskazując na korzyści osiągane dzięki współpracy naukowców z inwestorami, przedstawicielami biznesu i sektora publicznego.

  • Naszym celem jest także budowanie w świadomości społecznej wizerunku Polski jako kraju stawiającego na rozwój technologii, które sprostają nowym wyzwaniom cywilizacyjnym. Aby to osiągnąć, współpracujemy z ośrodkami naukowymi i inwestorami z całego świata oraz publikujemy informacje o nowej technologii podkreślając, że została ona odkryta przez Polkę i jest ona opracowywana w naszym kraju.